Opbouw van de processie

DEEL 1 – “MARIA NODIGT ONS UIT”

Opgebouwd rond het embleem van onze Mariaprocessie nodigt Onze-Lieve-Vrouw van Halle ons uit voor de tweejaarlijkse Mariaprocessie. De Meimaand is de Mariamaand. Wij eren Maria te lande in ontelbare kapelletjes. We bieden haar bloemen en kaarsen aan.

DEEL 2 – “HALLE, LEGENDARISCHE MARIASTAD”

De Mariaprocessie vertelt de belangrijkste feiten uit de evolutie van Halle van de nederzetting in de vroege kerstening tot de bruisende stad aan de Zenne zoals we ze vandaag kennen. De schenking van het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw aan de kerk van Halle maakte van deze stad een legendarisch, maar tot op vandaag ook een bloeiend bedevaartsoord. Bedevaarders uit zowat alle rangen en standen van de bevolking kwamen en komen nog steeds naar Halle om Onze-Lieve-Vrouw hier te eren.

 

De Kerstening

In de zesde eeuw na Christus werd de streek rond Halle gekerstend door de Heilige Amandus, een rondreizende missiebisschop en de Heilige Autbertus, bisschop van Cambrai. Halle maakte deel uit van het Kapittel van Bergen, dat rond 650 gesticht werd door de Heilige Waltrudis, dochter van de graven van Henegouwen.

Het eerste kerkje van Halle

_DSC4322Rond 635 werd in Halle het eerste kerkje gebouwd door Woubert en Berthilde. Woubert was domesticus aan het hof van de Merovingische koning Clotharius II en hij was heer van het landgoed van Halle. Het kerkje is vermoedelijk gebouwd nabij een waterput en een boom waar volgens de overlevering een beeld van Onze-Lieve-Vrouw zou gehangen hebben.

De keure van Halle

In 1225 wordt Halle een stad. De stadsmagistraat ontvangt de stadskeure uit handen van Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en van Henegouwen.

Schenking van het genadebeeld aan Halle (1267)

_DSC4321Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle behoorde volgens de legende tot een beeldengroep van vier Mariabeelden die afkomstig zou zijn van de Heilige Elisabeth van Hongarije. Haar dochter, Sofia van Thüringen, erfde de beelden. Volgens de overlevering schonk ze één beeld aan de kerk van de Karmelietessen van Vilvoorde. De andere drie beelden gaf ze aan haar schoonzus, Machteld van Brabant, echtgenote van Floris IV, graaf van Holland en Zeeland, heer van Halle. Bij testament had Machteld haar dochter Aleydis van Avesnes belast met de schenking van de drie beelden aan drie kerken: het eerste aan de kerk van ’s Gravenzande (NL) het tweede aan het Karmelietessenklooster en het derde aan de kerk van Halle.
In 1267 bracht Aleydis van Avesnes het Mariabeeld naar Halle. Met deze schenking wilde Machteld van Brabant de belangen van haar kleinzoon Jan II van Avesnes bekrachtigen ten aanzien van de graven van Vlaanderen.

De pauselijke bul van Avignon (1335)

Zeventien bisschoppen en één aartsbisschop ondertekenen in 1335 een pauselijke bulle. Hierbij werd een aflaat van veertig dagen verleend aan al diegenen die de kerk van Halle bezochten of er deelnamen aan de jaarlijkse processie. Oorspronkelijk ging de processie uit op de eerste zondag van september (in Halle Kermis t’Halle genoemd) rond het feest van Maria’s geboorte. De pauselijke bulle wordt bewaard in de schatkamer van de basiliek en is meteen het oudste spoor van de processie van Onze-Lieve-Vrouw van Halle.

Bouw en wijding van de Sint-Martinuskerk (1341-1410)

_DSC4340Door de bloeiende bedevaart ging het Halle voor de wind. De kerk werd sinds 1341 continu verder uitgebouwd door diverse architecten en bouwheren. De Kerk en het stadsbestuur waren zeer nauw betrokken bij deze werken. In 1410 waren de bouwwerken aan de Sint-Martinuskerk voltooid.

Pierre D’Ailly, bisschop van Kamerijk, wijdde de kerk in 1410. De kerk kreeg als patroonheiligen de Heilige Martinus, de Heilige Gertrudis en de Heilige Catharina.

Belegering door Filips van Kleef (1489)

Rond 1488 werd Filips van Kleef, heer van Wijnendaele, verraden door zijn heer Maximiliaan van Oostenrijk. Eens bevrijd uit zijn Brugse gevangenis, leidde Filips van Kleef een opstand tegen Maximiliaan. Hij kreeg al snel tal van Brabantse steden achter zich en op 25 september 1488 stond hij een eerste maal voor de poorten van Halle voor een vergeefse poging om de stad in te nemen.
_DSC4392In 1489 probeerde hij een tweede keer met kanonnen. Volgens de legende zou Onze-Lieve-Vrouw van Halle verschenen zijn op de stadswallen en alle kanonballen in haar mantel hebben opgevangen. Ze zou zwart geworden zijn van het roet. De kanonballen uit de belegering worden bewaard in een nis in de toren van de basiliek.

Karel V

In 1520 kwam Karel V samen met zijn broer Ferdinand te voet naar Halle om Onze-Lieve-Vrouw van Halle te bedanken voor het vervullen van zijn keizerlijke droom. Pas daarna trok hij verder naar Aken waar hij gekroond werd. Hij schonk het wereldberoemde retabel van Jehan Mone aan de basiliek. Het is te bewonderen in de Trazegnie-kapel. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw liet hij tooien met zijn mantel.

De grauwzusters vangen de hulpbehoevende bedevaarders op

Sinds de komst van het beeld groeide Halle uit tot een Europees bedevaartsoord. Vanaf 1556 kwamen de grauwzusters arme en uitgeputte bedevaarders in hun hospitaal opvangen en verzorgen.

Belegering door Olivier van den Tympel

In 1580 kreeg Halle het opnieuw zwaar te verduren. De stad werd voor een tweede maal belegerd. Onder leiding van Olivier van den Tympel stonden de Brusselse protestanten voor de Halse stadspoorten._DSC4549Na Brussel en Gent wilde hij Halle bij verrassing innemen. Maar zijn poging mislukte. Zijn ladders waren te kort …! De gedenksteen boven de nis met de kanonballen herinnert ons vandaag nog altijd aan deze belegering.

De jezuïeten bevorderen de devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van Halle (1642-1773)

_DSC4427Van 1642 tot 1773 verbleven de jezuïeten in Halle. Het Oud-Jezuïetencollege in de Cardijnstraat is hiervan de bekendste herinnering. Zij kwamen naar Halle om de bedevaart te stimuleren en opnieuw stuwkracht te geven. Zij steunden op die manier de contrareformatie.

Halle, de stad van Vaantjesboeren

Rond de Mariaverering ontwikkelden gewiekste Hallenaren een echte industrie met bedevaartvaantjes. De bedevaart gaf de Hallenaren hun bijnaam van Vaantjesboeren. Zij verkochten bedevaartvaantjes aan de pelgrims, die deze mee naar huis namen als herinnering en bewijs van hun bedevaart.

Pauselijke kroning van het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle (1874)

Op 4 oktober werd in opdracht van Paus Pius IX Onze-Lieve-Vrouw van Halle plechtig gekroond door Monseigneur Dechamps, aartsbisschop van Mechelen, bijgestaan door vier andere bisschoppen. Zijn authentieke bisschopsstaf wordt meegedragen in de Mariaprocessie.

Op bedevaart tegen betaling (1900)

Rosine Broecke uit Ledegem kwam in de periode rond 1900 minstens honderd keer in opdracht naar Halle op bedevaart. Zij kwam te voet naar Onze-Lieve-Vrouw. Hoe meer men haar betaalde, hoe zwaarder de klompen die ze droeg.

DEEL 3 – “HALLE, STAD AAN DE ZENNE”

In 1977 fuseerden tal van gemeenten in ons land. Halle fuseerde met Lembeek en Buizingen. Halle heeft haar Mariaprocessie, Sint-Rochus en het carnaval. Lembeek is bekend om de Sint-Veroonsmars op Paasmaandag, in Buizingen vereert men Sint-Vincentius en in Breedhout de Heilige Judocus en het Heilig Hart.
Halle is verbroederd met Werl in Duitsland, Mouveaux in Frankrijk en Kadan in Tsjechië.

Halle viert Carnaval

De oudste sporen van carnaval in Halle dateren van de vijftiende eeuw. Vandaag is carnaval Halle één van de kleurrijkste en grootste volksfeesten van België. Carnaval eert ook Onze-Lieve-Vrouw van Halle. De Gilles en Pierrots van Groot-Halle offeren jaarlijks, samen met organisator Halattraction en de hele Halse carnavalgemeenschap, een kaars aan Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek. Dit om haar bescherming over een veilig carnaval af te smeken. Een unicum in België!

De beelden van de heilige Sint Rochus, de heilige Sint-Veroon, en de patroonheiligen van Breedhout en Buizingen

De beelden van de fusiegemeenten van Halle worden meegedragen om de bescherming van de heilige af te smeken.

DEEL 4 – “MARIA, MOEDER VAN DE KERK”

Maria is de Moeder van Jezus, Maria is Onze Moeder, Moeder van de Kerk

Geboorte van de Kerk

Vijftig dagen na de dood van Christus waren de apostelen samen in een huis vol angst en vertwijfeling. De Heilige Geest verscheen aan hen en gaf hen de moed naar buiten te treden en het woord van Christus te verspreiden onder de mens. Zijn Kerk was geboren.

Het Pinkstersymbool

De apostelen begaven zich onder de mensen. Van de Heilige Geest hadden ze de gave ontvangen om het woord te verspreiden in de taal van eenieder die het horen wilde. Dit is gekend als de symboliek van de vurige tongen.

Maria, Koningin van Hemel en Aarde

Maria, moeder van Christus wordt aanbeden als Koningin van Hemel en Aarde. Vlaanderen telt dan ook verscheidene gekroonde Maria’s. Onze-Lieve-Vrouw van Halle heeft van oudsher altijd een kroon gedragen.

DEEL 5 – ONZE-LIEVE-VROUW VAN HALLE

In het slotgedeelde van de processie dragen we Onze-Lieve-Vrouw van Halle letterlijk door haar stad om haar te laten zien aan de talrijke toeschouwers en bedevaarders. En wij vertrouwen erop dat Maria op haar beurt ons allen in haar hart draagt.

Buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid

Paus Franciscus heeft een buitengewoon Jubileumjaar van de Barmhartigheid afgekondigd, beginnend op 8 december 2015 (50 jaar na het afsluiten van het tweede Vaticaans concilie) en eindigend op 20 november 2016 (Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal).
Het logo is ontworpen door de Sloveense jezuïet en kunstenaar Marko Ivan Rupnik en toont een Christusfiguur met kruiswonden die een verloren man op zijn schouders draagt. Barmhartig kijken naar de ander is een goddelijk kenmerk. En hierop wijst het motto bij het logo: “Barmhartig zoals de Vader” dat een samenvatting is van Jezus’ aanbeveling: “Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is” (Lc. 6, 36). Het is een uitnodiging om het barmhartige voorbeeld van de Vader te volgen, die ons vraagt om niet te beoordelen of te veroordelen, maar om te vergeven, en dit liefdevol en mateloos

Beeld Onze-Lieve-Vrouw van Halle

_DSC4283In het slotgedeelte van de processie wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle letterlijk door de stad gedragen om haar te laten zien aan de talrijke toeschouwers en bedevaarders. Zij wordt vergezeld van lantaarndragers en bloemendragers.

Wij nodigen u graag uit om haar te volgen op haar weg doorheen de stad in het gezelschap van onze eregast Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt, onze deken E.H. Raymond Decoster en de burgerlijke overheden.

 

De volgende gastgroepen werken mee aan de processie: de Gilde van de Bellemannen, Jeugdmuziekkorps Chiro Liedekerke, IJsezwaaiers Overijse, Sint-Rochusfanfare Eizer Overijse, Halse bazuinblazers, Koninklijke Toneelgroep Volharding Halle, Scouts Halle, Chiro Halle, Koninklijke Schuttersgilde St-Sebastiaan St-Pieters-Leeuw, Dansgroep Ballerino Halle, Jeugdkoor Strohalm Halle, Dansgroep Nele Grembergen, Vlagkunst Flago Haaltert, K.S.A. Hanske De Krijger Oudenaarde, Halattraction.

Vind ons ook op